banner

CavyBook

Základy genetiky


autor článku: Bellis


Abychom trochu prostoupili do tajů genetiky, nemůžeme se vyhnout troše té teorie. První zákonitostí je, že vznikající jedinec je vždy vybaven souborem genů, který je z 50% genů otce a z 50% genů matky. Tím je zajištěna proměnlivost jedinců. Geny (vlohy) jsou nositelé znaků v různých kvalitách a kvantitách. Jinak řečeno, každý gen musí existovat minimálně ve dvou a více podobách, formách, které nazýváme alely (u morčat se označují danými písmeny). Soubor všech genů s konkrétními alelami nazýváme genotyp. U morčat využíváme označení genotyp pro soubor jen určitých znaků (srst, barva).

Jestliže jedinec zdědí po rodičích tutéž alelu jednoho genu, je v tomto genu homozygotní. Pomocí znaků bychom to mohli napsat jako AA, BB, CC, aa, bb, cc... (jednoduše, obě alely v jednom genu jsou totožné). Opakem je heterozygotní, jestliže zdědí od každého rodiče jinou alelu, např. Aa, Bb, ... Nač to ale je? Ukážeme si to na příkladu. Homozygot genu AA může přenést buď A nebo A. Tedy je zde pouze jedna možnost. Vždy přenese A. Zatímco Heterozygot genu Aa může přenést buď A nebo a. Možnosti jsou dvě. Jestliže jsou oba rodičové v daném genu homozygotní, víme pak přesně, které geny přenesou. (př. Oba rodiče mají krátkou srst, tedy LL x LL , potomci tedy budou mít také LL.

  L L
L LL LL
L LLLL  

 

K názornému zobrazení využíváme kombinačního čtverce. V prvním řádku máme alely jednoho rodiče, v prvním sloupci jsou alely druhého rodiče. Podle čtverce je zkombinujeme a získáme tím čtyři možnosti. V tomto příkladě je to LL, LL, LL, LL tím pádem nám vlastně vzniká pouze jedna varianta a to LL - krátkosrsté morče..

Jestli ale spojíme matku s krátkou srstí LL a otce s dlouhou srstí ll, tedy LL x ll, vzniknou potomci Ll (od každého rodiče 50%), což je morče s krátkou srstí s vlohou pro dlouhou srst.

  L L
l Ll Ll
l Ll Ll

 

Určitě vás napadne na čem je závislé používání velkých a malých písmen. To znázorňuje dominanci. Velkým písmenem je označen dominantní gen a malým recesivní. Jestliže máme alely Ll dominantní L se nám projeví ve vzhledu. Tedy morčátko bude mít krátkou srst, ačkoliv má i gen l pro dlouhou srst. Ten je však recesivní a ustoupí. Každopádně tam je, takže vzniká jakási vloha pro dlouhou srst. To znamená, že při dalším spojení Ll x ll (krátkosrsté morče s vlohou pro dlouhou srst s morčetem dlouhosrstým) vznikne 50% dlouhosrstých morčat a 50% krátkosrstých morčat s vlohou pro srst dlouhou.

  L l
l Ll ll
l Ll ll

 

Dále ještě existuje neúplná dominance a recesivita. Ve znacích se nijak nerozlišují. Ve fenotypu - vzhledu (genotyp + prostředí) se projevují jakoby "napůl".